અમરેલી જિલ્લામાં ઠંડીનો ચમકારો દેખાતા સાંજના સમયથી જ રસ્તાઓ સૂમસામ દેખાઈ રહ્યા છે. લોકો પણ ઠંડીથી બચવા માટે તાપણાનો સહારો લઈ રહ્યા છે.