અમરેલી જિલ્લામાં દુધાળા ચેક  પોસ્ટ પરથી અમદાવાદ, જસદણના બે યુવકો નશામાં કાર ચલાવતાં ઝડપાયા હતા. જિલ્લામાં વિવિધ સ્થળેથી મળી પોલીસે નશામાં ટુ વ્હીલ, ફોર વ્હીલ ચલાવતાં ૩૩ લોકોને ઝડપી ધોરણસરની કાર્યવાહી કરી હતી.
મજાદર ગામના પાટીયા પાસેથી બે, દુધાળા ચેક પોસ્ટ પરથી બે, ચલાલા અને વંડામાંથી એક-એક મળી કુલ છ ઈસમો પાસ પરમીટ વગર કેફી પીણું પીધેલી હાલતમાં લથડીયા ખાતાં મળી આવ્યા હતા.