તાલુકા કક્ષાના પ્રશ્નોના નિકાલ માટે લોકોએ તેમની ફરિયાદ રજૂ કરવા ઉચ્ચકક્ષા સુધી જવું ન પડે, તે માટે તાલુકા કક્ષાએ સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જે અંતર્ગત ૨૪ નવેમ્બરના રોજ મામલતદાર કચેરી ધારી ખાતે યોજાનાર કાર્યક્રમ માટેના પ્રશ્નો અને ફરિયાદો માટે આગામી ૧૦ નવેમ્બર સુધીમાં મામલતદારની કચેરી ધારીને રૂબરૂ અથવા પોસ્ટ દ્વારા પહોંચાડવાની રહેશે. અરજીના મથાળે મોટા અક્ષરે તાલુકા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ અવશ્ય લખવાનું જણાવેલ છે. આ કાર્યક્રમમાં સામૂહિક, નીતિ વિષયક, કોર્ટમાં નિર્ણયાધીન પ્રશ્નો કે કર્મચારી વિષયક પ્રશ્નો રજૂ થઇ શકશે નહિ જેની નોંધ લેવા એક યાદીમાં જણાવેલ છે.