જૂનાગઢના સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં હાલ ઉજવણીનો માહોલ છે. કારણકે, અહીં નવા મહેમાનનું આગમન થયું છે. જીહાં, સક્કરબાગ ઝૂમાં સિંહણે બાળ સિંહોને જન્મ આપ્યો છે. આ સમાચારને કારણે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં કામ કરતા ઝૂ સ્ટાફના કર્મચારીઓ તેની ઉજવણી કરી રહ્યાં છે. ઉલ્લેખનીય છેકે, જૂનાગઢ સક્કરબાગમાં અગાઉ ૩ સિંહ બાળને જન્મ આપનાર ડી ૯ સિંહણે વધુ ૫ સિંહ બાળને જન્મ આપ્યો છે. આ સાથે સક્કરબાગમાં ૧ વર્ષમાં જન્મનાર સિંહ બાળની સંખ્યા ૨૪ એ પહોંચી છે. ૧ વર્ષમાં એનીમલ એક્ષ્ચેન્જ હેઠળ ૯ સિંહને અન્ય સ્થળે મોકલાયા છે.
આ અંગે સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયના આરએફઓએ જણાવ્યું હતું કે, સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ડી નાઇન સિંહણ અને એ વન સિંહના મેટીંગથી મંગળવારે વ્હેલી સવારે ૫ સિંહ બાળનો જન્મ થયો છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ડી નાઇન સિંહણે અગાઉ ૩ સિંહ બાળને જન્મ આપ્યો હતો. આમ,ડી નાઇન અત્યાર સુધીમાં ૮ સિંહ બાળની માતા બની છે.
ડી નાઇન સિંહણ અને એવન સિંહ બન્ને વર્ષો પહેલા સક્કરબાગમાં જન્મ્યા હતા.ખાસ કરીને એકી સાથે ૫ સિંહ બાળનો જન્મ એ રેરેસ્ટ ઓફથી રેર કેસમાં ગણાય છે. એક વર્ષમાં સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ૨૪ સિંહ બાળનો જન્મ થયો છે. સામે એનીમલ એક્ષ્ચેન્જ હેઠળ એક વર્ષમાં ૬ સિંહ પટના અને ૩ દિલ્હી મળી કુલ ૯ સિંહોને અન્ય સ્થળે મોકલાયા છે.