સાવરકુંડલા તાલુકામાં આવેલા આશાપુરા મંદિર ગાધકડા તરફથી વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી થાય તે માટે ૭૦૦૦ જેટલા ફુલસ્કેપ ચોપડાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યુ હતું. જેમાં ગાધકડા પ્રા.શાળા, ગાધકડા પ્લોટ શાળા, ગણેશગઢ પ્રા.શાળા, કલ્યાણપર પ્રા.શાળા, વીજપડી પ્રા.શાળાના વિદ્યાર્થીઓને ફુલસ્કેપ ચોપડાનું વિનામૂલ્યે વિતરણ કરવામાં આવ્યુ હતું.