અમરેલી નગરપાલિકા દ્વારા દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતા રાહદારીઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. જેમાં અમરેલીના રાજકમલ ચોક પાસે આવેલા હઠીલા હનુમાન મંદિર પાસે પાલિકા દ્વારા દબાણ દૂર કરવામાં આવ્યું હતું.