જિલ્લામાંથી પોલીસે વિવિધ સ્થળેથી ૪૧ લોકોને પાસ પરમીટ વગર કેફી પીણું
પીધેલી હાલતમાં ઝડપીને કાર્યવાહી કરી હતી. જાફરાબાદ, લાઠી, ટોડા, ભુરખીયા, સાવરકુંડલા, વડિયા, મેઘા પીપળીયા, લીલીયા, રાજુલા, અમરેલી, બાબરા, દહીંથરા, સોનારિયા સહિતથી શરાબીઓ ઝડપાયા હતા.